GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersatte den svenska personuppgiftslagen.
Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja avtalet och våra förpliktelser mot dig, t.ex. vid bokning och köp av våra tjänster.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress, mail och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna boka in dig som kund till en av våra läkare samt att vi ska kunna journalföra ditt besök som vi är skyldiga att göra enligt patientdatalagen.

Vi får dina uppgifter från folkbokföringen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas. Dina uppgifter kommer att sparas enligtpatientdatalagen.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag och att denne part ingått ett personuppgiftbiträdesavtal. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, och tala med vår personuppgiftsansvariga, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected]. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.